SÅ KAN DU FÅ BARNPERSPEKTIVET ATT VINNA I DOMSTOLEN!

Efter presentationen och inför domstolsförhandlingen kan du nu lyssna på och ladda ned Anna Kaldals uttalande här:

NU KAN DU SJÄLV GÖRA BARNETS-BÄSTA-KOLLEN!

      Upplevde du att socialtjänstens barnutredning var osaklig, partisk, rättsosäker och inte för barnets bästa?

Du är inte ensam. För trots vad alla ansvariga hävdar och hur alla tror att det är, så avslöjar forskning och research att socialtjänsten gör godtyckliga och rättsosäkra utredningar för barnets bästa.

Nu kan du äntligen själv med Barnets-bästa-kollen själv granska utredningen.

HÄR KAN DU LADDA NED DEN BÅDE KORTA OCH OMFATTANDE BARNETS-BÄSTA-KOLLEN

Titta på videopresentationer (och glöm inte bort att ta pauser när du behöver), läs mer och ladda ned nedan!

Lär dig genom webbföredrag och ladda ned dokumenten nedan:

A: Introduktion, juridik (transparens, förutsägbarhet, repeterbarhet, oskuldspresumption) och den vetenskapliga utredningsmetoden källkritik

 • A-webbföredrag: https://youtu.be/C5oX77WL7V8
Avsnitt A: Barnets-bästa-kollen
Avsnitt A: Barnets-bästa-kollen

A-Instruktion (klicka för att ladda ned)A-Ifyllningsformulär (klicka för att ladda ned)

B: De vetenskapliga utredningsmetoderna precisering och basfrekvens

 • A-webbföredrag (37 min – tag paus när du vill): https://youtu.be/JgcJPEozBKY
Avsnitt B - Barnets-bästa-kollen
Avsnitt B – Barnets-bästa-kollen

B-Instruktion (klicka för att ladda ned)B- Ifyllningsformulär (klicka för att ladda ned)

C: De vetenskapliga utredningsmetoderna alternativ tolkningshypotes och falsifiering

Vi fyller på med fler avsnitt så fort vi har ett väl genomarbetat utkast klart för dem.

BAKGRUND

Det är en omfattande forskning, research och över 400 expertgranskade barnutredningar utförda av socialtjänsten, som avslöjar att socialtjänstens barnutredningar är osakliga, partiska, rättsosäkra, inte inriktade på att frigöra människors resurser och inte för barnets bästa. Denna forskning och research har pågått  ända sedan vi fick vår nuvarande socialtjänstlag 1982 fram till idag. Det vill säga det har pågått i snart 37 år. Titta gärna på www.vetenskapligutredningsmetodik.nu så får du en inblick.

Trots att socialtjänstens utredningssätt (*** se nedan) saknar vetenskapligt stöd och trots varningar till många ansvariga om detta genom alla år, så är detta något alla våra över 290 kommuners socialtjänster och socialnämnder, samt ansvariga politiker och så vidare, ignorerar.

Det får drastiska konsekvenser:

 • Barn som används som slagträn i vårdnadstvister av en förälder mot den andra – skyddas inte. Istället kan den oskyldiga föräldern anklagas.
 • Barn som borde omhändertas – omhändertas inte
 • Föräldrar och barn som utsätt för våld – får inte hjälp
 • Barn kan omhändertas – utan orsak
 • Barn vars diagnoser förklarar deras problem – omhändertas. Föräldrarna påstås utan grund vara problemet
 • Barn som omhändertogs för att de vanvårdades – kan fortsatt vanvårdas på hemmen de omhändertagits till
 • Barn och ungdomar som behöver hjälp – får inte hjälp
 • Barn har rätt till sina mor- och farföräldrar – men kan berövas dem av socialtjänsten
 • Barn som borde få komma hem från familjehem/HVB-hem – får inte komma hem

Glöm inte att det har pågått sedan 1982. År 2016 skedde minst över 20 000 barnutredningar i vårdnadstvister enligt Föräldrabalken, omhändertagande av barn enligt socialtjänstlagen (SoL) eller enligt lagen om vård av unga, där barn fick skiljas från en eller båda sina föräldrar på grund av det. Avrundar man det nedåt till 10 000 barn om året, multiplicerar med snart 37 år samt lägger till drabbade mammor, pappor, mor- och farföräldrar, så blir det en av Sveriges största rättsövergrepp.

Därför Barnets-bästa-kollen

Därför har vår förening tagit fram Barnets-bästa-kollen så att du själv kan göra en granskning av om en socialtjänsts barnutredning:

 • Är saklig, opartisk och rättssäker
 • Är inriktade på att hjälpa människor att frigöra sina resurser
 • Är för barnets bästa

Barnets-bästa-kollen är uppdelad i två delar, en instruktion och ett ifyllningsformulär.

 • INSTRUKTIONEN: Först hjälper instruktionen dig att förstå barns, mammors, pappors, mor- och farföräldrars rättigheter enligt barnkonventionen och de mänskliga rättigheterna och utifrån dem juridiken och de vetenskapliga utredningsmetoderna. Därefter går den igenom utredningsmetod för utredningsmetod och förklarar hur de borde användas och vad du kan hålla utkik efter i den barnutredning du granskar samt hur du kan bedöma det. Sedan finns enkla steg för steg instruktioner för hur du kan arbeta med de vetenskapliga utredningsmetoderna.
 • IFYLLNINGSFORMULÄRET: Efter det är det dags att fylla i granskningsformuläret. Utifrån att du har förstått instruktionen så kan du nu svara på väsentliga frågor, göra egna preciseringar (ofta bäst i ett tillägg) samt till sist göra ett sansat omdöme.
 • TILL FÖR ATT ÖVERRÄCKAS: Ifyllningsformuläret är också tänkt att det ska kunna överräckas till en socialtjänsthandläggare, socialtjänstens enhetschef eller chefen för socialtjänsten så att du kan föra konstruktiva samtal om deras arbetssätt. Bra är även att vända sig till kommunpolitikerna i kommunens socialnämnd (som ibland heter något liknande i olika kommuner) eftersom de har de yttersta ansvaret för sin kommuns socialtjänst. Självklart ska du kräva av din advokat att hen granskar utredningen med Barnets-bästa-kollen. Du kan också använda Barnets-bästa-formuläret för att få stöd hos vänner, grannar och vända dig till journalister, ansvariga inom socialstyrelsen samt riksdagspolitiker. Tänk vilken effekt det blir när vi blir många som gör det. Eftersom formuläret ska kunna användas på det här sättet så ingår också förklaringar till de olika momenten så att formuläret kan läsas utan att också behöva läsa den väsentligt längre introduktionen.
Lätt som en plätt? Nästan …

Sällan finns den juridik som är tillämpbar för dessa barnutredningar samlad och pedagogiskt förklarad Sällan finns de vetenskapliga utredningsmetoder som behövs utifrån denna problematik, samlade och pedagogiskt förklarade. De gör det nu i Barnets-bästa-kollen. Du lär dig dem, får reda på vad du kan granska och till sist ett ifyllningsformulär med relevanta frågor du besvarar.

Barnets-bästa-kollen – ett utkast

Vi har flera hundra stödmedlemmar, många aktiva i studiecirklar och lokalföreningar och aktiva i vår slutna Facebookgrupp. Behovet av Barnets-bästa-kollen är enormt. Samtidigt är vi en ideell förening och allt arbete sker på fritiden. Vi upptäcker också genom att använda Barnets-bästa-kollen på våra möten vad som inte uppmärksammats,  vad som inledningsvis verkade klokt men som kan bli felaktigt, vad som förklarats otillräckligt och så vidare. Vår planering är att ha hunnit med att testa Barnets-bästa-kollen under våren 2019s alla studiecirklar för att vara nära fulländning efter det.  Därför publicerar vi ett väl genomarbetat utkast och hoppas du kan förstå både våra förutsättningar och arbete för att till slut nå en riktigt bra kvalitet istället för att haka upp dig på mindre felaktigheter. Hittar du saker som borde bli bättre så mejla gärna kollen@barnetsbasta.org

BBIC är ingen utrednings- eller beslutsmetod

*** Socialstyrelsen har utarbetat Barns behov i centrum (BBIC) vilken ofta illustreras med den här triangeln.

Man skulle förenklat kunna förklara det med att Barns behov i centrum förklarar VAD som borde utredas. Men ingenting o HUR det görs på sakligt, opartiskt och rättssäkert sätt med vetenskaplig utredningsmetodik.

Det egendomliga är också att många socialtjänstepersoner, socialtjänster och socialnämndspolitiker uppfattar att Barns behov i centrum är en utrednings- och beslutsmetod. Det är det inte. Så här förtydligar Socialstyrelsen det själva:

Detta ovan står att läsa i i Socialstyrelsens rapport “Social barnavård i förändring – Slutrapport från BBIC-projekt” ISBN 978-9 -85483-74-7.

Klicka här så får du tillgång till den.