SKÄRPT LAGSTIFTNING LÖSER INTE PROBLEMET

– socialtjänstens barnutredningars rättsosäkerhet är kärnproblemet

För att uppfylla barnkonventionen måste barnutredningar vara rättssäkra och då måste vetenskapliga utredningsmetoder användas. Först då kan vi bättre förlita oss på att socialtjänsten och domstolar skyddar barnets bästa och följer barnkonventionen.

Nu är det värt att påminna om en viktig utgångspunkt: Barnkonventionens artikel 16: Inget barn får utsättas för godtyckliga ingrepp i sitt privatliv, familjeliv eller hem. Detsamma gäller för deras föräldrar, se deklarationen om mänskliga rättigheter artikel 12.

Det vill säga underlag för sådana ingreppsbeslut får inte vara godtyckliga utan måste vara motsatsen: sakliga, opartiska och rättssäkra.

Tyvärr avslöjar vetenskapen [1] – och även media med jämna mellanrum – att socialtjänstens utredningar systematiskt kan motverka barnets bästa.

För hur ska det förklaras att socialtjänsten:

1) Inte upptäcker barn som vanvårdas och som till och med kan dö efter socialtjänstens utredning? [2]

2) Utifrån sina utredningar kan skilja barn som lever tryggt med sina föräldrar? [3]

4) Kan omhänderta barn utifrån påståenden om föräldrars bristande gränssättning när det i själva verket är barnets diagnos som förklarar svårigheterna. Och att dessa barn sedan hamnar i familjehem som inte har fått utbildning för barnens diagnoser? [4]

3) I vårdnadstvister kan ställa sig på den förälders sida som använder barnet som slagträ mot den andra föräldern så att socialtjänsten varken skyddar barnet eller den andra föräldern? [5]

5) Att barn som borde få vara kvar i sina familjehem, inte får det?

6) Kan skriva så undermåliga utredningsrapporter att domstolsförhandlingar kan välja att gå emot socialtjänstens linje (kanske som i Norrköping)?

Dessa exempel kan förklaras med att socialtjänstens barnutredningar använder utredningssätt som vetenskapen vet är otillförlitliga. Därför är det ofta socialtjänstens handläggares konfirmeringsbias som gör att det ena gången kan bli för barnets bästa men andra gången kan motverka barnets bästa. Hänsyn till barnets bästa är ibland som ett lotteri.

Problem som dessa löses genom att använda vetenskapliga utredningsmetoder vilket skapar grund för sakliga, opartiska och rättssäkra utredningar. Då håller man också utredares konfirmeringsbias (förutfattade mening) borta. Först då kan hänsyn till barnets bästa identifieras.

Utredningsrapporterna måste också vara transparenta och repeterbara. Det vill säga det ska tydligt framgå hur utredarna utrett och använt vetenskapliga utredningsmetoder (transparens). Det gör att andra som läser utredningen inser att de själva skulle dra samma slutsats eftersom alla andra uttolkningar är kartlagda, uttömda och därmed orimliga (repeterbarhet). Kanske kan frånvaron av detta ha spelat roll för ”Lilla hjärtat” i Norrköping.

Men för att kunna använda vetenskapliga utredningsmetoder måste man utbildas och tränas i det. Men när utbildningsprogrammen för socionomer utbildar undermåligt i detta så saknas utredningskompetens vilket är förklaringen till att utredningarna inte är rättssäkra.

Att dessutom Socialstyrelsen ignorerar vetenskapens varningar och i praktiken uppmanar socialtjänstens handläggare att använda utredningssätt som vetenskapen vet är otillförlitliga, är oacceptabelt och försvårande.

Politikers nuvarande lagförslag kommer inte lösa dessa problem.

Genom att vi istället får stopp på att socialtjänsten använder godtyckliga utredningssätt och att istället vetenskapliga utredningsmetoder används i barnutredningar, kan hänsyn till barnets bästa metodiskt säkerställas.

Barnets bästa, ideell förening för rättssäkra barnutredningar

P O S T   S C R I P T U M

Är du själv drabbad och/eller håller med om vår ståndpunkt? I så fall en fråga till dig: Visar inte diskussionen i media och olika politikers initiativ, att om vi ska få till rättssäkra utredningar som verkligen kan ta hänsyn till barnets bästa, så måste vi som inser detta ovan organisera oss för att få stopp på detta? För vad vi hitintills sett så ignoreras vetenskapens upptäckter om socialtjänsternas rättsosäkra barnutredningar, vetenskapliga utredningsmetoder och den rättsosäkerhet detta innebär gällande hänsyn till barnet bästa. Därför, hoppas vi att du vill engagera dig i vår förening. För hur annars ska vi lyckas få till en förbättring? Lär dig mer på vår webbsajt, gå med i vår slutna Facebookgrupp och varför inte hjälpa oss sprida information under Almedalsveckan?

[1] Se till exempel www.vetenskapligutredningsmetodik.nu

[2] Se fallen Yara, Bobby eller Uppdrag Granskning Safet https://www.svt.se/opinion/om-uppdrag-granskning-fallet-safet-och-sanningen-ar-inte-en-isolerad-handelse

[3] Se Uppdrag Granskning Mardrömmen https://youtu.be/ZeZfTX6kTJU 

[4] Se Autism & Aspergerförbundet https://www.aftonbladet.se/debatt/a/9mxwxl/barn-med-autism-riskerar-tvangsvard

[5] Se Dagens Nyheters fem grävande artiklar om Rättvisans demoner, här är en https://www.dn.se/arkiv/kultur/sa-blev-olle-berovad-sin-mamma/