Smutskastar SVT kämpar för rättssäkerhet. Eller?

Många är upprörda över ”Att rädda ett barn” från SVT Dokument inifrån som sänts maj-juni 2020. Smutskastas kämpar för rättssäkerhet och för barnets bästa? Eller avslöjas de? Vad stämmer?
Här är sju viktiga och avgörande punkter:

1: OSKULDSPRESUMPTION: Detta är en viktig princip för rättssäkerhet som ibland kallas oskyldighetsprincipen. Det handlar om att den som hävdar att någon är skyldig, är ansvarig för att påvisa detta. Inte att den som anklagas ska bevisa att hen är oskyldig, det kallas för omvänd bevisbörda och hör inte till ett rättssamhälle.

Exempel: Du påstås vara en undermålig förälder, bevisa att du inte är det.

Tänk efter: Mot ogrundade anklagelser är det svårt att bevisa att man är oskyldig.

 • Insamlingsstiftelsen Bry och dess följare dömer pappan som pedofil, utan saklig grund. Pappan blir ansvarig för att påvisa sin oskuld. Trots att ordet rättssäkerhet är centralt för Bry så gäller det inte i detta fall. Det här är ett av flera sätt de motverkar rättssäkerhet.

2: RÄTTSSÄKERT UNDERLAG: Utifrån vad för underlag ska någon dömas? Nödvändiga kriterier är att underlaget ska vara sakligt, opartiskt och rättssäkert samt tar hänsyn till barnets bästa. Detta måste tas fram av oberoende med kompetens i en undersökning utifrån huvudsakligen vetenskapliga utredningsmetoder. Delvis för att inte vara påverkat av konfirmeringsbias/ensidigt bekräftelsesökande. Då uppfylls inte de nödvändiga kriterierna.

 • Insamlingsstiftelsen Bry har inte lagt fram något sådant underlag. Snarare verkar de ha påverkats av sin konfirmeringsbias. Det finns vad det verkar skador på barnet med oklar diagnos och en psykolog som enbart träffat mamman och barnet – men aldrig pappan – för att utifrån det hävda att pappan är pedofil och psykopat. Intervjuer som lagts ut med pojken sker inte på rättssäkra sätt. Utifrån det tar Bry ställning. Hur är då deras syn på rättssäkerhet?

3: RÄTTEN TILL FÖRSVAR: Rättssäkerhet innebär att den som anklagas ska ha rätt att försvara sig.

 • Hur har de personer som Bry upprepat anklagar på sin webbsajt och i sina olika kampanjer, möjlighet att försvara sig mot Bry och drevet de får igång? Rättssäkerhet?

4: VEM DÖMER: En annan aspekt av rättssäkerhet är frågan om vem som ska döma någon.

Om man är för rättssäkerhet och barnets bästa och om någon ska döma så är det inte privatpersoner, inte media, inte föreningar och ännu mindre en insamlingsstiftelse som Bry eller det drev de får igång. Utan en domare i en domstol.

 • Här är det Bry som dömer och skapar lynchstämning. Säger det något om synen på rättssäkerhet hos Bry och dem som hakar på?

5: BARNET: Om man på det här sättet hänger ut en person så kränks strax barnets rättigheter. Så här kan det bli på skolgården: ”Hur vågar du sova hemma hos din pedofilpappa?”. Eller om någon blir arg på barnet ”Du din pedofilunge …”. Och vad får han läsa om när han nu eller i framtiden googlar?

6: VETENSKAPLIG UTREDNINGSMETODIK avgörande för barnets bästa

Om övergrepp förekommer, så löser man det inte genom att tro mer på den ena eller den andra, blunda för oetiska intervjusätt, eller genom att få fram jäviga vittnen. Utan med hjälp av vetenskapliga utredningsmetoder.

I dokumentären förklaras att det finns många utredningar som frikänner pappan och som Bry rättsosäkert utsett till pedofil och skyldig.

Men för att det finns många utredningar och domar, så behöver det inte innebära att de är rättssäkra. För även de måste granskas källkritiskt utifrån vetenskaplig utredningsmetodik.

Ta exemplet med att föräldrar under 1970-talet sattes i fängelse utifrån så kallat skakvåld (Shaken Baby Syndrome). Detta skedde utifrån att det påstods att skakvåld måste ha skett när tre typer av skador fanns (s k Triaden).

Men när man källkritiskt granskade – håll i dig nu – hela 3773 studier så höll de inte:

 ”Statens beredning för medicinsk och social utvärdering genomförde en systematisk översikt av forskningen på området. Av de granskade 3773 artiklar var endast två med tillräckligt hög kvalité för att kunna användas i översikten. … Det fanns inga studier med tillräckligt bra kvalité för att avgöra huruvida ett barn fått triaden av en skakning eller uppstått som en följd av sjukdom eller fallolycka. …” Så skriver Wikipedia.

Föräldrarna som anklagades för skakvåld friades. Men först år senare när denna källkritiska granskning skett. Mot sig hade de över tre tusen studier, så många kunde väl inte ha fel …

Liknande fel har skett som när barn i vuxen ålder kunde hävda att de blivit våldtagna som barn. Detta efter att de hade gått i terapi enligt teorier om förträngda minnen. Många utredningar kom fram till att föräldrarna var skyldiga och domar fälldes som gjorde att de hamnade i fängelse. Men källkritik av de vetenskapliga studierna år senare visade sig att de inte höll. Eftersom utredningarna inte hade utfört källkritik av studierna som de utgick ifrån, så var de rättsosäkra. Domarna med. Eller varför inte ta Sture Bergvall/Thomas Quick? Många utredningar och många domar. Men rättsosäkra.

Ibland döms föräldrar eller mor/farföräldrar för att ha utsatt barnen för sexuella övergrepp men frias senare. Ett underliggande tema här verkar vara att många kan hävda att barn inte kan ljuga. Tyvärr är barn liksom vi människor lätta att påverka. Om barn inte kan ljuga så måste deras anklagelser mot kvinnor om att de tagit barnen på sina kvastar till Blåkulla där de förlustat sig på barnen, vara sanna också (vilket skedde under medeltiden). Förstå att vi som verkar för rättssäkerhet kan framstå som rättshaverister när så mycket måste granskas källkritiskt.

Alltså är det vetenskaplig utredningsmetodik som är avgörande. Utan sådan är rättssäkerhet omöjlig att uppnå. Kanske är det också så att de undermåliga barnutredningarna gör att föräldrar tycker sig ha rätt att agera egenmäktigt med barn?

Det går inte att bara hänvisa till en drös med utredningar som om de är riktiga. De måste granskas och för det krävs kompetens i vetenskapliga utredningsmetoder. Källkritik är inte bara nödvändig i socialtjänstens utredningar utan även en nödvändig journalistisk metod.

SVTs Dokument inifrån har inte påvisat att de källkritiskt granskat de många utredningarna och domarna. De kan vara allt ifrån rättssäkra till rättsosäkra.

Är utredningarna och besluten som det refereras till sakliga, opartiska och rättssäkra samt tar de hänsyn till barnets bästa? Eller inte?

Eftersom SVT Dokument inifrån inte berättar om resultatet av en sådan källkritisk granskning, så kan man undra över hur mycket klokare vi blir om grundfrågan: Förekommer pedofili eller inte? Gör socialtjänsten, polisen och domstolar här ett rättssäkert jobb eller inte?

Om inte det besvaras, vad syftar dokumentären övergripande till i så fall? För som tittare så varken lär vi oss om rättssäkerhet eller vetenskaplig utredningsmetodik. Det måste istället vi i Barnets bästa lyfta fram.

7: Näthat och drev är alltid rättsosäkert – Du och vi alla har ansvar för att stoppa det

Många föräldrar har varit med om hur socialtjänsten och domstolar ignorerar rättssäkerhet, oskuldspresumption och vetenskapliga utredningsmetoder. För detta drabbas barn och föräldrar i vårdnadstvister och barnomhändertaganden.

 • När så många av oss vet hur illa det kan bli när rättssäkerhet ignoreras, varför ignorerar vi själva den när någon skriker högt om rättssäkerhet och barnets bästa men samtidigt motverkar detta? Och varför går så många okritiskt med i mobben?
 • Alltså, var gärna upprörd. Men var källkritisk – finns det verkligen sakligt underlag? Men racka inte ned på/döm så att någon utsätts för näthat. Fortsätt med din källkritik: Ingår denna diskussion i något som är ett drev? Så delta inte i drev utan säg ifrån. För yttrandefrihet är en något så ovanligt som skör rättighet. För om andra på grund av näthat och drev, blir oroliga för sin trygghet och därför inte vågar uttrycka sig, så har vi själva bidragit till att inskränka yttrandefriheten. En rättighet som alla har, även en människa som Breivik. En rättighet som är en djupt underliggande grund för just rättssäkerhet och vår demokrati. Är du/vi verkligen ute efter rättssäkerhet och barnets bästa om vi näthatar och är med i drev?

För att sammanfatta: Socionomutbildningarna utbildar undermåligt i vetenskaplig utredningsmetodik och socialstyrelsens råd, föreskrifter och metoder, förhåller sig i praktiken till dem som om de är onödiga. Därmed har inte socialtjänsten förutsättningar att göra sakliga, opartiska och rättssäkra barnutredningar för att identifiera hänsyn till barnets bästa. Tyvärr förlitar sig advokater och domstolar på att utredningarna är rättssäkra och dömer ofta därefter.

De godtyckliga utredningarna kan leda till att barn som vanvårdas eller utsätts för övergrepp, får hjälp och skiljs från sin ena förälder, sina båda föräldrar (eller från familjehem) i vårdnadstvister och barnomhändertaganden. Det är bra.

Men även det rättsosäkra sker:

 • Att barn som vanvårdas och utsätts för övergrepp, inte får hjälp.
 • Att barn som lever tryggt med sina föräldrar skiljs från en eller båda av dem.
 • Att föräldrar som använder sina barn som slagträn mot den andra föräldern, får hjälp i detta. Istället för att barnet och den andra föräldern skyddas.
 • Att familjehem där barnen har det bra, drabbas godtyckligt.
 • Att föräldrar och familjer med utmaningar som behöver hjälp, istället stjälps. Detta för att socialtjänsten kan ignorera socialtjänstlagens syften om att hjälpa människor att frigöra sina resurser.

Detta skildrar media upprepat under decennier men otillräckligt görs av ansvariga. Vill du ha vetenskaplig grund för detta så titta här www.vetenskapligutredningsmetodik.nu

Vad Bry hävdar – att övergrepp på barn kan ignoreras – stämmer. Men det är allvarligare ändå vilket vi förklarar ovan. Det finns rättsövergrepp på barns, mammors, pappors, mor- och föräldrars samt andra närståendes mänskliga rättigheter gällandes heder, privatliv, familjeliv och hem (se Barnkonventionen artikel 16 och deklarationen om de mänskliga rättigheter artikel 12). Detta behöver vi kämpa för att lösa.

Men då måste vi konsekvent kämpa för rättssäkerhet, hänsyn till barnets bästa och inte ignorera vetenskaplig utredningsmetodik.

Till sist

För det första, varför inte upptäcka hur svårt det är att göra rättssäkra barnförhör och hur vetenskap kan förklara svårigheterna? Det är intressant <klicka här>

För det andra, lär dig att vi inte kan kräva rättssäkerhet och barnets bästa när det passar oss för att i nästa ögonblick trampa på detta när det passar oss (att memorera de sju punkterna ovan, är en bra början). Om Bry agerar så hur rättssäkra blir barndomstolarna de kämpar för då?

För det tredje, förhoppningsvis inser du att dessa sju punkter ovan är ofrånkomliga. Och att ingen annan större aktör tagit upp dem. Motiverar inte det till att vår förening behövs? Så, varför inte stödja vår förening att sprida kunskap om rättssäkerhet samt att detta kräver just vetenskapliga utredningsmetoder.

För det fjärde, var källkritisk själv och stöd oss i att ifrågasätta när någon skriker högt och skapar lynchstämning där mobbar kan gå lös. Även om det sker med hemska berättelser som undermåligt motiveras med ord som ”rättssäkerhet” och ”barnets bästa”.

Inget barn, ingen mamma eller pappa, ska utsättas för hat och drev och inte ens Bry, dess ansvariga och de som var med i SVTs dokumentär. Hjälp till att stoppa detta.

 • Anmäl dig till vårt nyhetsbrev <klicka här>
 • Donera eller bli månadsgivare
  • Swish: 123 338 98 55
  • Plusgiro: 76 50 96-3
  • Nordea: 4105 17 49170
 • Dela gärna om du tycker att vad vi tar upp är viktigt.

Läs mer om vad vi står för här: <KLICKA HÄR>

Här är en länk till SVT Dokument inifrån: Att rädda ett barn

2016-01-24_19-19-06
Karusell_05

Vad vi står för

 • Vi vill främja det hjärtskärande behovet av rättssäkra, sakliga och opartiska utredningar av barn och unga, utförda av socialtjänsten och dess familjerätt, med flera.
 • Vi vill verka för att socialtjänsten ska på ett professionellt sätt använda sig av vetenskaplig utredningsmetodik i utredningarna, för endast därigenom kan man säkerställa rättssäkerhet och ”barnets bästa”.

Läs mer här


 
Prenumerera på vårt nyhetsbrev, bli stödmedlem….och varför inte aktivera dig?

Klicka här

Se gärna till att bli månadsgivare – 50 kronor i månaden eller bäst 200 kronor. Gå in i din bank och överför gärna NU och ordna en överföring varje månad till plusgiro 76 50 96-3

Eller ge ditt bidrag via Swish 123 338 98 55