Vad socialtjänsten måste bry sig om – men orätt motarbetar

Motarbetar socialtjänsten ditt barns rätt till en nära relation till dig som förälder? Har ditt barn tvångsomhändertagits? Agerar socialtjänsten rättsosäkert? Läs om IVOs beslut och använd detta för ditt barns och din rätt. Här skriver vi om en av flera viktiga delar i beslutet.

Vad är syftet med att tvångsomhänderta barn? Att hålla barnen borta från sina föräldrar till dess att de är vuxna?

Ja, så agerar socialtjänstanställda, socialnämnderna (som styrs av våra kommunpolitiker) och förvaltningsdomstolarna alldeles för ofta.

Men det är tvärtemot syftet i våra lagar.

Media har uppmärksammat föräldern som i tre år kämpat för sitt barn:

Media_om_fallet

Föräldern har kämpat inte bara mot socialtjänstemännen och deras rättsosäkra, osakliga och partiska utredningar som motarbetar barnet bästa, utan han har även kämpat mot de politiker som sitter i Bollnäs socialnämnd och kämpat för sitt barns bästa i Förvaltningsdomstolen (domstolen där beslut om tvångsomhänder­tagande avgörs). Och till slut fått stöd i flera domstolsbeslut.

Men det har inte hjälpt.

Nej, det har inte hjälpt för trots det har både socialtjänstanställda och politikerna fortsatt att motarbeta barnets bästa och föräldern.

Fram tills nu. Nu går det inte längre. För till och med Högsta Förvaltnings-
domstolen stödjer nu på barnets bästa och föräldern Tobias.

Varför?

Här är ett skäl som framgår i det beslut som Inspektionen för vård och omsorg (IVO) fattat efter sin egen utredning av Bollnäs kommuns socialnämnd och socialtjänsteanställdas agerande:

LVU-utdrag

Lagtexter är ofta korta vilket gör att man kan känna sig osäker över hur de egentligen ska förstås. Så för att bättre förstå syftena bakom lagtexter måste man ofta få fatt på och hitta i förarbetena till dem. En fördel med Inspektionen för vård och omsorgs beslut är att de ibland tydligt förklarar lagarnas goda syften – en kunskap som vi samhällsmedborgare sällan har möjlighet att själva ta reda på. De beskriver alltså de goda syften som socialtjänstanställda måste bry sig om men alldeles för ofta struntar i och till och med motarbetar. Använd IVOs beslut för ditt barns och din rätt!

Vi gratulerar barnet som äntligen får bo med sin pappa och vi gratulerar föräldern Tobias som äntligen får sin son. Och för att han inte gav upp.

 För att sammanfatta (med utdrag ur IVOs beslut):

  • Avsikten med lagarna är att ”barn ska återförenas med sina föräldrar” efter boende på familjehem/tvångsomhändertagande.
  • För boendet på familjehem/tvångsomhändertagandet ska bara fortsätta till dess att de orsaker som gjort det nödvändigt har lösts. Sedan ska barn ”återknyta gemenskapen under trygga former”
  • Om föräldern/föräldrarna har problem så ska barns boende på familjehem/tvångsomhändertagandet ”ingå som en del i en samlad behandling” Med en samlad behandling menas att föräldern/föräldrarna också ska få hjälp att lösa de problem som orsakat tvångsomhändertagandet (till detta hör det som inom socialtjänstlagen skrivs om som resursperspektiv, förhoppnings skriver vi mer om det i en annan blogg). Socialtjänsten ska alltså inte bara ta barnen ifrån dig som förälder utan även hjälpa dig så att du strax kan få tillbaka dina barn.

 Vad kan du göra?

Du och alla som drabbas av de socialtjänstanställdas rättsosäkra, osakliga och partiska utredningar utan vetenskaplig grund, ska använda IVOs beslut för att hävda din rätt. Din rätt till att utredningarna ska vara rättssäkra och att du ska få hjälp att lösa de problem som orsakat barnets omhändertagande och att straxt få tillbaka ditt barn hem. För ju fler som använder detta beslut desto svårare blir det för socialtjänstanställda och våra kommunpolitiker att motarbeta eller strunta i lagarna och den rättssäkerhet som måste till.

Men beslutet som Inspektionen för vård och omsorg har tagit är inte helt lätt att läsa eftersom ord, meningar och ibland hela stycken är överstrukna för att skydda barnet och förälderns identitet utifrån sekretesslagstiftning. Men om du tar dig tid att läsa, så hittar du flera viktiga argument. Vi ska också skriva om detta i flera bloggar som du kan ha hjälp utav.

Vi kommer att berätta om varje viktig blogg på får Facebooksida så ett sätt att snabbt få bra argument för ditt barn och dig är att följa oss där. Här hittar du oss: https://www.facebook.com/barnets.basta.org .

Ge inte upp! För vi måste få socialtjänsten att bli rättssäker, saklig, opartisk och att tillämpa de vetenskapliga riskbedömningar och utredningsmetoder som krävs för att det ska uppnås. Annars kan inte barnets bästa garanteras!

BARNETS BÄSTA - Ideell förening för främjandet av det hjärtskärande behovet av sakliga, opartiska och rättssäkra utredningar av barn, utförda av Familjerätten och Socialtjänsten, med flera. - För utan sådana kvaliteter kan inte ”barnets bästa” garanteras!

Länkar

Bra att veta om IVO

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) gör enligt vad vår granskning själva ett rättsosäkert arbete med att granska socialtjänsten. Det är många som har gjort anmälningar dit bara för att upptäcka att all den tid de lagt ned på att göra det var onödig. Dessutom ska de tydligen inte besluta om något enskilt fall. Om de upptäcker något allvarligt fel så får de bara utifrån det utfärda förtydliganden och kräva att socialtjänsten och att våra kommunpolitiker som genom kommunens socialnämnd styr över socialtjänsten, förbättrar sig. Kanske har IVO känt sig tvungna att agera när inte bara Förvaltningsdomstolen utan även Högsta Förvaltningsdomstolen gått emot socialtjänstemännen och de politiker som förlitat sig på socialtjänstemännens dåliga omdömen (som så ofta tidigare). ■